Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

EISEP SIMPOZIJ STROKOVNJAKOV ZA SKLADNOST

30. in 31. maj, 2024, Hotel Convent, Adria Ankaran Resort

Se vam je kdaj zgodilo, da ste v zadnji četrtini leta ugotovili, da vam je ostalo za končati še tri četrtine letnega plana in leto zaključujete hektično?

Ste izvajanje aktivnosti v svojem letnem planu na področju skladnosti zastavili, kot da imate na voljo pet sodelavcev in vrhunsko IT orodje za podporo upravljanju sistema skladnosti, v resnici pa sta sodelavca v skladnosti samo dva, pri svojem delu pa lahko uporabljate le splošne računalniške programe, kot sta Word in Excel?

Morda se sprašujete ali planirate 'dovolj' pregledov skladnosti, ali vaše načrtovane aktivnosti izobraževanja in komunikacij naslavljajo 'prava' tveganja in cilje. Niste prepričani ali bi morali delati še kaj več ali manj ali kaj drugače pri svojem delu na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete, kako to delajo drugi in kako lahko rezultat svojega dela ob koncu leta sploh ocenite...?

Na letošnjem Simpoziju strokovnjakov za skladnost ste imeli priložnost pogovarjati se o vsem tem in sodelovati s kolegicami in kolegi, ki imajo – tako kot vi – podobne izzive ter odgovornosti za vodenje ali izvajanje funkcije skladnosti in programa korporativne integritete.

EISEP Simpozij, poglobljeno delovno srečanje in umik za strokovnjake za skladnost, ki je potekal na slovenski obali, 30. in 31. maja, 2024!  

Udeleženci ste skozi vodeno usmerjanje, temelječe na preizkušenih metodah, ob koncu srečanja imeli lasten individualni strokovni izdelek, ki ste ga lahko neposredno in samozavestno uporabili pri svojem delu na področju skladnosti in etike poslovanja.

Tema prvega simpozija je bila:

Operativni načrt za izvajanje letnega plana skladnosti in korporativne integritete

Proces operativnega načrtovanja bomo povezovali s samimi cilji skladnosti poslovanja in korporativne integritete, ki so v vaši organizaciji pomembni.    

5 razlogov zakaj so se strokovnjaki iz mnogih pomembnih slovenskih družb in drugih organizacij udeležili Simpozija

1

Po potrditvi prijave na simpozij so vsi v naprej prejeli EISEP predlogo letnega plana dela na področju skladnosti poslovanja in korporativne integritete.

2

Ob usmerjanju vodje programa na srečanju ste po svoji presoji in potrebi vaš letni plan lahko dopolnili, predvsem pa opredelili nekaj strateških aktivnosti, na katere se ste se želeli osredotočiti, za doseganje želenih rezultatov in učinkovito leto 2024!

3

Skupaj smo osmišljeno in operativno načrtovali podrobnejše aktivnosti in korake, potreben čas ter druge resurse in metode, vključno z metodami ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti, ki jih potrebujete za dobro (operativno) izpeljavo začrtanih prioritet v vašem letnem planu na področju skladnosti.

4

Na srečanju ste prejeli tudi v naprej izdelana gradiva (EISEP predloge) za izdelavo posameznih lastnih operativnih načrtov (ON) – po lastni presoji in izbiri:

 • ON za izvajanje izobraževanj in ozaveščevalnih aktivnosti na področju skladnosti in integritete
 • ON za izvajanje pregledov skladnosti
 • ON za izvedbo ocene ali posodobitve ocene tveganj za skladnost in integriteto
 • ON za planiranje faz uskladitve s pričakovano regulativo.

5

Tekom tega procesa ste dobili vpogled v proces planiranja in v samo vsebino o tem katere naloge in aktivnosti tekom leta izvajajo drugi strokovnjaki in strokovnjakinje na področju skladnosti poslovanja iz različnih dejavnosti.

Udeleženci ste na srečanju uporabljali lasten letni plan dela na področju skladnosti poslovanja ter na tej osnovi izdelali podrobnejši operativni načrt njegovega izvajanja.

Udeleženci, ki letnega plana skladnosti morda še nimate, ste imeli priložnost izdelati bodisi v naprej s pomočjo EISEP predloge letnega plana skladnosti ali pa na samem srečanju. Priprava na srečanje sicer ni bila potrebna, je pa s pomočjo EISEP predloge lažja za tiste, ki ste želeli glede svojega letnega plana še kaj v naprej pripraviti in tako na srečanju bolje izkoristiti proces operativnega planiranja same izvedbe tega plana.  

Srečanje je potekalo pod strokovnim vodenjem in usmerjanjem predsednice inštituta, v obliki predavanj in skupnega posvetovanja ter dela v skupinah.

»Best intentions only, with lack of planning and execution do not help actual organizational compliance and ethics.«

Andrijana Bergant

univ.dipl.prav., MBA, Adv.Cert(Buss.Com), predsednica EISEP in vodja strokovnih programov

Vodi strokovni program Simpozija

Andrijana je leta 2004 diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, nato je leta 2010 zaključila še podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli (Executive MBA program). Tekom kariere je končala Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije ter mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima mednarodni certifikat ICA Advanced Certificate in Business Compliance. Tri leta je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit certifikata CCEP-I pri ameriški organizaciji SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics).

Njena zadnja zaposlitev v korporaciji je bila na mestu vodje za preventivo funkcije skladnosti v NLB d.d. (2014-2016), pred tem pa je od samega začetka vzpostavila in vodila funkcijo skladnosti, skupaj sedem let, v Zavarovalnici Triglav, d.d. (2007-2014). Od leta 2016 dalje kot svetovalka in trenerka na tem področju pomaga in svetuje podjetjem iz različnih dejavnosti.

Njene izkušnje vključujejo:

 • ○ vzpostavitev in ocenjevanje učinkovitosti programov skladnosti, implementacija kodeksa etike, preprečevanje nasprotij interesov in korupcije,
 • ○ postopki ocenjevanja primernosti in ustreznosti oseb za ključne funkcije (v banki),
 • upravljanje tveganj za skladnost, vključno s tveganji v dobavni verigi (outsourcing), regulatorna skladnost,
 • ○ vzpostavitev programa integritete (proti-korupcije) po mednarodnih standardih in pod nadzorom Svetovne banke,
 • ○ izvajanje pregledov skladnosti v procesih in ocena učinkovitosti celotnega sistema upravljanja skladnosti,
 • ○ ocenjevanje profilov integritete različnih ciljnih podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem, za različne mednarodne naročnike,
 • ○ poročanje in svetovanje s tega področja organom vodenja in nadzora,
 • ○ izdelava postopkov, metodologij in vzpostavljanje standardov skladnosti na ravni mednarodne skupine družb,
 • ○ izdelava in izvedba številnih programov internega usposabljanja zaposlenih ter vodstva.


Andrijana je sodelovala pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju, Slovenskih smernic korporativne integritete in priročnika: Integriteta voditeljstva 5 zvezdic. EISEP vodi že od ustanovitve, leta 2014.

Vida Tomažič

Svetovalka za skladnost poslovanja, Skupina NLB d.d.

Predstavlja primer postopkov izvedbe ocene tveganj za skladnost in integriteto v NLB d.d. in NLB Skupini

Vida Tomažič je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2000, pri čemer je bila že proti koncu študija usmerjena v gospodarsko in finančno pravo. Prvo zaposlitev je kot štipendistka dobila na Banki Slovenije, v oddelku nadzor bančnega poslovanja, kjer je do konca leta 2009 delovala kot pravna svetovalka v postopkih sprejemanja podzakonskih predpisov s področja bonitetne regulative, vodenju postopkov nadzora nad bankami in postopkih izdaje dovoljenj bankam in drugim subjektom nadzora. Tekom službovanja v Banki Slovenije je (v letu 2005) opravila tudi državni pravniški izpit.

Z začetkom leta 2010 se je zaposlila v Banki Koper d.d. (sedaj Banka Intesa Sanpaolo d.d.) kot pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja. Ta funkcija ji je dala širok vpogled v prakso bančnega poslovanja in ob tem je izgradila svoje kompetence komuniciranja, iskanja še sprejemljivih kompromisov, podajanja zahtev sodelavcem na podlagi strokovnih argumentov, implementacije IT-orodij in precej zapletenega upravljanja razmerij z drugimi pomembnimi deležniki znotraj banke in nadrejene banke. V letu 2016 je prevzela funkcijo vodje skladnosti poslovanja v Banki Intesa Sanpaolo d.d., ki jo je opravljala do oktobra 2020.

Od novembra 2020 dalje je zaposlena v NLB d.d. kot svetovalka za skladnost poslovanja, s posebnim poudarkom na zagotavljanju skladnosti poslovanja banke na finančnih trgih. Ob tem pa se ukvarja tudi z drugimi relevantnimi vprašanji s področja skladnosti poslovanja in tako še naprej gradi svojo bazo znanja in kompetenc. V času zaposlitve v NLB d.d. je pridobila tudi ICA Advanced Certificate in Business Compliance.

Čeprav skladnost poslovanja ni tisto, kar si je kot mlada diplomantka predstavljala kot področje, ki mu bo namenila toliko let in energije, ga Vida Tomažič vidi kot možnost dati tudi osebni prispevek k bolj etičnem poslovanju gospodarskih družb, zlati pa posameznikov, ki delujejo znotraj njih in v njihovem imenu.

Ajda Mikuš

STROKOVNA SODELAVKA ZA SKLADNOST IN PRAVNA SVETOVALKA, LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.

Predstavlja primer prakse interne komunikacije in izobraževanj s področja skladnosti pri družbi Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Ajda Mikuš je univerzitetno diplomirana pravnica, Pravne fakultete v Ljubljani. Prvi dve leti karierne poti je spoznavala odvetništvo, od novembra 2015 dalje pa je zaposlena pri družbi Lidl Slovenija d.o.o. k.d.., kjer je danes strokovna sodelavka za skladnost in pravna svetovalka.

Tekom vseh let delovanja pri Lidlu Slovenija d.o.o. k.d. se je poleg skladnosti ukvarjala še z upravljanjem zavarovanj, upravljanjem tveganj v primeru škodnih dogodkov in inšpekcijskih nadzorov ter pravnim svetovanjem na področju intelektualne lastnine, potrošniške zakonodaje in raznovrstnih regulatornih tem. Vseskozi pa je bila aktivna na področju internih izobraževanj, s poudarkom na skladnosti poslovanja.

V okviru Lidlovega razvojnega programa Job Rotation je septembra 2020 odšla na sedež skupine Lidl v Nemčiji, kjer je 18 mesecev delovala v ekipi strokovnih sodelavcev, ki skrbijo za upravljanje z intelektualno lastnino za celotno skupino. V tem času je opravila izpit in postala Zastopnica za modele in znamke pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) in Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO). Vsled večletnih izkušenj iz Slovenije so ji bila zaupana interna usposabljanja kolegov iz držav skupine Lidl, po Evropi.

Na področju komunikacije se je izobraževala pri mednarodnem združenju trenerjev nevro-lingvističnega programiranja INLPTA (International NLP Trainers Association) v okviru certifikata NLP Praktik, pri Društvu mediatorjev Slovenije pa je uspešno opravila certifikat za mediatorja.

S svojim proaktivnih pristopom na področju skladnosti je Ajda Mikuš prispevala k razvoju sistema upravljanja skladnosti CMS (Compliance Management System) pri družbi Lidl Slovenija d.o.o. k.d., katerega pomemben del so interna komunikacija in izobraževanja. Del strokovne skupnosti EISEP je vse od leta 2017, ko se je Lidl Slovenija d.o.o. k.d., kot eden izmed prvih članov iz trgovinske dejavnosti, pridružil EISEP.

Greta Pezdevšek

Svetovalka za skladnost poslovanja, Zavarovalnica Triglav, d.d.

Predstavlja primer prakse izvajanja internih pregledov skladnosti poslovanja

Greta Pezdevšek je univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete v Mariboru, z opravljenim pravosodnim izpitom. V zadnjih 14 letih je pridobila veliko izkušenj na področju opravljanja dela na področju skladnosti poslovanja, pri čemer je delo pooblaščenke za skladnost poslovanja in varstva osebnih podatkov opravljala od leta 2012 do 2021 v nemški zavarovalni družbi, ki je v Sloveniji delovala v obliki delniške družbe in kasneje tudi preko podružnice. Po vzoru ureditve področja skladnosti v matični družbi, je sodelovala pri vzpostavitvi funkcije skladnosti v slovenski podrejeni družbi, in tako že v letu 2012 začela vzpostavljati prve zametke delovanja funkcije skladnosti poslovanja na slovenskem trgu. Ima izkušnje iz področja spremljanja sprememb zakonodaje in ocenjevanja vpliva le-teh na poslovanje, izvajanja ocene tveganj v poslovnih procesih, izvajanja načrta skladnosti in integritete v družbi, vključno z implementiranjem obvladovanja politike nasprotja interesov in protikorupcijskih ukrepov, WB kanala, Kodeksa, človekovih pravic, sankcij in preprečevanja pranja denarja kot tudi zametkov implementiranja zahtev trajnosti.

V letih od 2021 do danes, v Zavarovalnici Triglav, d.d. v Ljubljani, opravlja delo Svetovalke za skladnost poslovanja in sicer na vseh že zgoraj navedenih ključnih področjih programa skladnosti poslovanja. Izvaja tudi številna izobraževanja na področju skladnosti, tako interno kot tudi eksterno (npr. pri Združenju bank Slovenije, na SDH posvetih in izobraževanjih ter strokovnih internih posvetih) in sicer iz področja nasprotja interesov, omejevalnih ukrepov, izvajanja usmerjenih pregledov, ocenjevanja tveganj, kodeksa in etičnih ravnanj, protikorupcijske politike, sankcij, ipd.

Greta Pezdevšek je od leta 2015 članica EISEP ter od leta 2022 tudi članica SCCE (Compliance and Etics Institute Amsterdam) in ACSS, ZDA (Association of Certified Sanctions Specialists).

Potek Simpozija

Lokacija poteka Simpozija

Dvorec Convent, Adria Ankaran Resort

Nagradna igra za udeležence Simpozija

Pripravili smo tudi nagradno igro z izzivom za vse udeležence Simpozija, s tremi nagradami, namreč:

Galerija

PRIJAVA UDELEŽBE NA SIMPOZIJU