LETNA KONFERENCA 2015

Prva letna konferenca je potekala 29.9.2015, na Bledu, v sodelovanju z IEDC Poslovno šolo Bled in UNGC Slovenija. To je bil prvi izobraževalno-povezovalni dogodek te vrste v Sloveniji. Ob bok konferenci je EISEP pripravil tudi krajši izobraževalno-predstavitveni video. Ga. Barbra Rudmann in mag. Andrej Šercer v simpatičnem dialogu osvetlita pomen obvladovanja tveganj za skladnost, predsednica EISEP, ga. Andrijana Bergant, pa na kratko predstavi inštitut. Vabljeni k ogledu!

8.30 – 9.00:  Sprejem udeležencev      

9.00 – 9.20: Uvodni nagovor

Danica Purg, predsednica IEDC – Poslovne šole Bled in UNGC Slovenije

Andrijana Bergant, predsednica EISEP-a

9.20- 11.10: Funkcija skladnosti v okviru sistema notranjega upravljanja

a. Okvir sodobnega modela notranjega upravljanja

Mag. Andrej Šercer

 • osnovna arhitektura, opis elementov in principi notranjega upravljanja; pojasnilo vloge in relacij treh linij obrambe

15 minut

b. Okvir sistema upravljanja funkcije skladnosti skozi prizmo ISO 19600: Compliance System Management

Andrijana Bergant

 • obrazložitev sheme upravljanja sistema skladnosti poslovanja, na kateri temelji standard ISO 19600
 • prikaz slike temeljnih procesov funkcije skladnosti – 20-minutna delavnica z udeleženci

30 minut

c. Primer dobrih praks upravljanja skladnosti poslovanja iz regije

 • ponazoritev upravljanja programa skladnosti iz prakse

Igor Mitrovski, NLB Tutonska banka, d.d., Skopje

 • ko skladnost postane del prodajnega procesa

Barbra Rudmann, Johnson & Johnson MD&D

2 x 20 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

25 minut

11.10 – 11.30: Odmor

11.30-12.20: Upravljanje z etičnimi tveganji v organizacijah

Prof. dr. Mollie Painter Morland

 • organizacija, ki temelji na managementu vrednot
 • ocenjevanje organizacijske kulture
 • vloga odgovornega vodenja

35 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

15 minut

12.20- 13.20 Tveganje na področju varstva osebnih podatkov, kot eno najpomembnejših področij tveganj v prihodnje

Robert Bond

Predstavitev prihajajoče enotne Evropske ureditve varstva osebnih podatkov po novi Uredbi EU

 • ključni elementi sistema varstva OP po novi uredbi EU
 • sistem predvidenega sankcioniranja in primeri iz prakse, za katere bodo lahko izrečene najhujše globe (tudi do 100 tisoč evrov ali 5 % globalnega prometa)
 • načelo samoprijave in vloga pooblaščencev za varstvo OP

40 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

20 minut   

13.20- 14.30: Kosilo 

14.30 – 15.20: Kako uporabiti metode in postopke notranje revizije v praksi funkcije skladnosti

Tatjana Habjan

 • prikaz uporabe temeljnih orodij, metod in pristopov notranje revizije na primerih iz prakse
 • pristop po oceni tveganj, priprava na revizijski pregled, metode revizijskega pregleda, testiranje notranjih kontrol, identifikacija tveganj, dajanje in spremljanje priporočil

35 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

15 minut

15:20-15:40: Odmor in razporeditev skupin za delavnice

15:40 – 18:10:  Delavnice (2×75 min)

* V prvih 20 minutah vsake delavnice bodo moderatorji predstavili temelje : pristope, procese, orodja ter  studijo primera, naloge in izzive, ki jih bodo reševale skupine. Vsaki skupini bo pomagal moderator; skupina bo pripravila svoje rešitve v največ treh točkah, ki bodo predstavljene drugim ob koncu vsake delavnice.

15.40 – 16.55: Delavnica 1

Simulacija reševanja resničnih primerov iz prakse skladnosti

Glavni moderator: Aleš Kranjc Kušlan

 • dileme pri ugotovitvi indicev resne prevare in vpletenost višjega menedžmenta,
 • vloga funkcije skladnosti v primerih šikaniranja in moralnih kršitev na delovnem mestu  
 • ko so pravila in načela skladnosti in etike v nasprotju s (kratkoročnimi) interesi posla

Delo bo potekalo na podlagi predhodno izbranih  primerov iz prakse brez uporabe resničnih imen oseb ali nazivov podjetij.

35 minut

Predstavitev zaključkov in rešitev delavnice 1

20 minut

16.55- 18.10: Delavnica 2

Analiza tveganj skladnosti in etike s pomočjo študije primera (vaja)

Steven Grubb

 • predstavitev pristopa upravljanja sistema skladnosti poslovanja po oceni tveganj
 • prikaz procesa izvajanja analize in ocene tveganj za skladnost ( in ugled ) z uporabo najenostavnejših kot tudi naprednih metod
 • prikaz študije primerov, na katerih udeleženci izvedejo analizo tveganj z načrtom ukrepov – v skupinah

35 minut

Predstavitev zaključkov in rešitev delavnice 2

20 minut

18.10 Sklepi konference

18.30 Večerja in druženje

Povezani smo z mrežo odličnih strokovnjakov iz Slovenije in tujine

Od tujih strokovnjakov, ki jih bomo lahko slišali na naši konferenci, vam kot prvega predstavljamo gospoda Roberta J. Bonda iz Velike Britanije, pravnega strokovnjaka in avtorja med drugim na področju varstva osebnih podatkov, z več kot 36 leti mednarodnih izkušenj. Najdemo ga na seznamu najboljših 10 IT-pravnikov ter med najboljšimi odvetniki v VB za leto 2014.

Steven Grubb je uveljavljen predavatelj na mednarodnih konferencah na temo upravljanja globalnih programov obvladovanja tveganj za skladnost in etiko, skrbnih pregledov pogodbenih partnerjev, uvajanja kulture skladnosti in etike ter učinkovitih notranjih preiskav in ukrepov. Steven ima obsežne izkušnje z vzpostavitvijo programov skladnosti v velikih multi-nacionalnih korporacijah. Na upravljalskih položajih v podjetju je imel opravka tudi z britanskimi in ameriškimi regulatorji. Njegove prejšnje zaposlitve vključujejo med drugimi korporacijo Diageo, kjer je bil »Global Compliance & Ethics Director« in British Petrolium, kot »Regional Compliance & Ethics Director, Asia Pacific«.

Mag. Andrej Šercer je magister prava in cenjen strokovnjak na področju korporativnega upravljanja, ki v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici izvaja funkcijo direktorja, pristojnega za upravljanje tveganj in skladnost poslovanja. Predhodno je bil zaposlen na Ljubljanski borzi, je predsednik odbora za skladnost poslovanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju, avtor številnih člankov, predavatelj in član nadzornega sveta Luke Koper, d.d.

Tatjana Habjan je univ. diplomirana ekonomistka, preizkušena notranja revizorka, kot tudi državna revizorka in preizkušena računovodkinja. Vrsto let predava in svetuje v Sloveniji in tujini. Je članica revizijskih komisij Slovenskih železnic, življenjske zavarovalnice ERGO ter članica nadzornega sveta in predsednica revizijske komisije Elektra Celje. Je soustanoviteljica in direktorica EISEP-a in s svojim znanjem na področju revidiranja ter se posebej poznavanja kazalcev prevar, izjemno prispeva k razvijajoči se stroki skladnosti v Sloveniji.

Aleš Kranjc Kušlan je ustanovitelj in direktor Ekvilib Instituta ter CSR Company Adria. Je tudi pobudnik Mreže za družbeno odgovornost Slovenije. Je predavatelj in svetovalec na področju družbene odgovornosti in ustanovitelj certifikata Družini prijazno podjetje. S področji poslovne integritete, etičnosti poslovanja ter človekovih pravic pri poslovanju ves čas spremljajo njegovo dolgoletno profesionalno kariero. Je soustanovitelj EISEP.

Andrijana Bergant je svetovalka v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB, d.d., pred tem pa je skoraj 7 let gradila funkcijo skladnosti poslovanja v največji slovenski zavarovalnici. Ima mednarodni certifikat CCEP-I, v katerega strokovni odbor je kasneje sedla in v njem delovala tri leta. Je članica svetovalnega odbora uredništva mednarodne revije Compliance and Ethics Professional, avtorica številnih člankov ter predavateljica na domačih in tujih konferencah s področja skladnosti in etike poslovanja. Je tudi soustvarjalka Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete ter soustanoviteljica in predsednica EISEP.

Igor Mitrovski je vodja službe za skladnost poslovanja in informacijsko varnost v NLB Tutonski banki, Skopje. S področjem skladnosti poslovanja se v tej banki ukvarja od leta 2010, pred tem pa je vodil informacijsko varnost in je diplomant računalništva (Computer Science and Automatics). Predava na dogodkih v Makedoniji in Kosovu s področja varstva osebnih podatkov, neprekinjenega poslovanja in ima certifikat za nadzor in upravljanje sistema informacijske varnosti (ISA/ISM). Je član odbora za skladnost poslovanja pri združenju bank, pod okriljem gospodarske zbornice v Makedoniji.

Barbra Rudmann v podjetju Johnson & Johnson pri nas vodi funkcijo skladnosti poslovanja na področju zdravstvene dejavnosti. Je tudi članica odbora direktorjev Johnson & Johnson za Jugovzhodno Evropo. Predhodno je v tem in dveh drugih podjetjih opravljala visoke vodstvene in izvršne funkcije že od leta 2000, tudi na področju marketinga in prodaje. Pravi, da ji je vstop v poklic skladnosti in etike pred več kot tremi leti odprl doslej največ vrat. Pri Ameriški gospodarski zbornici vodi delovno skupino za korporativno etiko in transparentnost. Je avtorica več člankov na temo vodenja in razvoja ljudi, objavljenih v časniku Finance ter revijah Manager in Podjetnik. Je tudi stalna predavateljica na Akademiji za direktni marketing pri Studio moderna in avtorica e-knjige: Kako postati zmagovalni vodja. Piše tudi blog z naslovom: www.barbra-rudmann.com.

Prof. dr. Mollie Painter Morland je profesorica na IEDC-Poslovni šoli Bled, odgovorna za etiko in odgovorno vodenje na Coca-Cola katedri za trajnostni razvoj, redna profesorica na Nottingham Business School, Nottingham Trent University. Pred tem je bila pomočnica direktorja Inštituta za podjetništvo in poklicno etiko, De Paul University v Chicagu in direktorica Centra za podjetništvo in poklicno etiko na Univerzi v Pretoriji. Mollie je pogosto gostujoča profesorica na drugih evropskih institucijah, v raziskovalnem delu pa se osredotoča na organizacijsko kulturo, vodstvo in etiko v kompleksnih organizacijah. Mollie aktivno sodeluje pri vključevanju etike v podiplomske in dodiplomske programe, poučuje predmete: odgovorno vodenje, etiko. Mollie je sourednica Springerjeve serije »Issues in Business Ethics« in direktorica »Academy of Business in Society (ABIS)« za Afriko. Deluje tudi v Odboru za etiko »PwC South Africa« in »European Business Ethics«.

Sponzorji konference:

SL