Prijave na poletni Skladni zajtrk o trajnostnem poročanju, 20. junij 2024 so odprte!

LETNA KONFERENCA 2016

Letna konferenca je eno izmed strokovnih srečanj, ki ga enkrat letno organizira EISEP. Na njej pozornost povečamo tako osnovnim temam, o katerih smo se pogovarjali že med letom, kot tudi aktualnim trendom in zanimivostim s področja skladnosti poslovanja in etike.

Letošnja konferenca o skladnosti in etiki poslovanja je potekala dne 04.10.2016, na IEDC – Poslovni šoli Bled, v so-organizaciji z UNGC Slovenija, z mednarodnimi predavatelji ter mednarodno udeležbo.

Gabe Shawn Varges je bil eden od glavnih govorcev konference.

Gabe Shawn Varges je poudaril problematiko hierarhije in koncentracije moči v korporacijah, saj je le-ta prevečkrat v rokah zgolj nekaj oseb. Rešitev pa ni več ali manj hierarhije, temveč je več kontrol in ravnovesij. S tega vidika je na sistem sporočanja kršitev, ki se dogajajo v podjetju, neposredno s strani zaposlenih, potrebno gledati kot na orodje upravljanja. To namreč pomembno vpliva na sistem kontrol in ravnovesij, saj odpravlja več ravni preprek, da kritične informacije pridejo na plano znotraj podjetja, da se to lahko pravočasno odzove in prepreči nastanek večje škode. V današnjem vse bolj kompleksnem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju, organi vodenja in predvsem nadzora potrebujejo pomoč kontrolnih funkcij v podjetjih, kot je tudi funkcija skladnosti poslovanja. Zlasti je poudaril pomen neposrednega poročanja teh funkcij organu nadzora, da se prepreči filtriranje informacij in zagotavlja bolj kvalitetno odločanje na najvišji ravni.

Mag. Irena Prijovič je predstavila trenutne izzive korporativnega upravljanja v Sloveniji.

Mag. Irena Prijovič je govorila o ureditvi in izzivih korporativnega upravljanja, ki v praksah slovenskih podjetij še ni dovolj zrelo, zlasti na področju nejavnih družb. Trenutno v Sloveniji ena četrtina družb ne sledi nobenemu kodeksu upravljanja in resničnosti izjav tistih, ki kodeks uporabljajo, se ne preverja. Zavezane družbe pa bodo z aktualno novelo ZGD-1J morale javno objaviti svojo izjavo o upravljanju, na podlagi izbranega kodeksa. Z vidika zrelosti upravljanja družbe, je izjava o upravljanju njeno ogledalo, saj primerjava med resničnim stanjem in izjavo veliko pove o splošni kulturi znotraj podjetja.

Sonja Šmuc je na primeru etičnega razsojanja častnega razsodišča Združenja Manager, glede nekaterih vidnih slovenskih managerjev v tistem času, predstavila izzive s tem povezanega odločanja in tudi samega postopka. Po tem, ko prvih 20 let obstoja ta organ ni imel nobene resne obravnave, se je nenadoma pojavila napetost med večino članov, ki so ogorčeni nad ravnanjem nekaterih stanovskih kolegov, pričakovali, da bo Združenje Manager ukrepalo. 

Mojca Markizeti iz Iskraemeco d.d. je predstavila obvladovanje tveganja kršitev človekovih pravic skozi preverjanje verige dobaviteljev in izvora vsake komponente elektronskega števca, ki ga proizvajajo. Za posel s konzorcijem nizozemskih podjetij, vreden nekaj milijonov evrov, so pospešeno stopili na pot izdelave ‘pravičnega števca’. Ob tem se srečujejo zlasti z dejstvom pomanjkanja enotnih standardov in sploh odsotnosti praks drugih podjetij na tem področju, zaradi česar dobavitelji niso dovolj motivirani k transparentnosti in zagotavljanju neoporečnih virov. In to navkljub dejstvu, da v svetu živi 45 milijonov ljudi v suženjskih razmerah, njihova cena pa dosega 15 dolarjev na človeka. 

O trendih na področju preprečevanja korupcije je spregovoril Rok Praprotnik.

Rok Praprotnik je predstavil trende urejanja in pregona lokalne in mednarodne korupcije. ZDA so daleč najbolj napredne pri pregonu korupcije, kazni, ki so jih bile deležne tudi evropske korporacije, s strani ameriških organov, pa dosegajo stotine milijonov in tudi milijarde dolarjev. Ni pa kazen edino breme, ki podjetje prizadene v primeru korupcijskega škandala, temveč so to tudi enakovredni stroški notranjih preiskav, uradnih postopkov, nadzora regulatorja, če stroškov poslovnih zastojev in izgube ugleda sploh ne omenjamo. Za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji in v bližnji regiji, je učinkovit sistem skladnosti na področju preprečevanja korupcije pomembna prednost. Nedaven sprejem francoskega zakona o preprečevanju čezmejne korupcije pa utegne dodatno in še bolj neposredno vplivati na slovenska podjetja.

Dr. Andrea Bonime-Blanc je predstavila pogled mednarodne strokovne skupnosti na razvijajoče se tveganje spletnih napadov

Dr. Andrea Bonime-Blanc pa je opozorila na naraščajočo grožnjo spletnih napadov. Študije kažejo, da je v 60% primerih človeški faktor tisti, ki predstavlja slabost v sistemu informacijske zaščite, zaradi katere pride do uspešnih spletnih napadov. Pomen ustreznih notranjih politik, izobraževanja, ozaveščanja in usposabljanja zaposlenih, vodstva in pogodbenih izvajalcev ter njihov nadzor je zato ključen pri morebitni presoji odgovornosti podjetja in njenega vodstva za škodljive spletne napade. Na tej točki se povezujejo vse notranje kontrolne funkcije, vključno s funkcijo skladnosti. V večjih korporacijah najvišji odločevalci največkrat niso informacijsko ozaveščeni, poleg tega menijo, da upravljanje področja informacijske varnosti ni nekaj, v kar bi morali biti neposredno vključeni. Na drugi strani pa mednarodni strokovnjaki tveganje za spletne napade in ugled (‘cyber-reputation risk’) razglašajo kot tveganje vseh tveganj za leto 2016 in v prihodnje.

V okviru konference pa je tokrat prvič potekala tudi okrogla miza. Na njej so sodelovali: Gabe Shawn Varges, Rene Schmidpeter, Mojca Markizeti in Jurij Giacomelli, moderiral pa jo je Rok Praprotnik. Njeni zaključki, kako na oprijemljiv način vključiti etiko v vsakodnevne poslovne prakse, pa so bili:

  • marsikdaj izpostavljena kontradikcija, ali poslovati pošteno ali narediti večji dobiček sploh ni prava kontradikcija, saj na dolgi rok nobeno podjetje ne more ustvarjati dobička in biti uspešno, če krši zakonodajo in ravna neetično;
  • podjetje se lahko znajde v najhujši zagati glede zakonitega in etičnega poslovanja zato, ker ima napačen poslovni model ali narobe zastavljeno, nevzdržno strategijo (primer podjetja Volkswagen, ki je bilo osredotočen le na to, da postane največje na svetu, pri čemer je zanemarilo razvoj in trende v svoji industriji in je na koncu izbral pot zdrsa navzdol, da bi lahko izpolnil svoje ambicije). Postavitev pravega poslovnega modela in vzdržne strategije sta zato ključna predpogoja za pošteno poslovanje; strokovnjaki za skladnost bi zato morali biti vključeni v postopek postavljanja strategije in dolgoročnih poslovnih planov podjetja;
  • če se organizacija že znajde v težavah, je ključnega pomena za njen nadaljnji obstoj in razvoj, da dosledno razčisti s preteklostjo in se znebi ‘gnilih jabolk’; etično razsojanje in sistem notranjih preiskav sta za preventivno delovanje ključnega pomena;
  • nujno je takšno upravljanje dobavne verige, pri katerem dobro poznaš svoje partnerje, izvor virov, ki jih dobavljajo, da konkretno izvajaš začetne in redne skrbne preglede njihovega poslovanja, izvajaš treninge in izobraževanja;
  • pri prenosu dobrih praks etičnega poslovanja je pomembno upoštevati časovno komponento, komponento kulture nekega okolja in tudi zrelost podjetja;
  • občasno je pri uvajanju sprememb, ki ga predstavlja vpeljava praks zakonitega in etičnega poslovanja, potrebno tudi “sprejeti vročino” (ang. take the heat), ki spada zraven (zaradi odpora posameznikov, tudi javnosti);
  • nujno se je osredotočati na koristi, ki jih prinašajo etične poslovne prakse, kot je priložnosti za razvoj novih, boljših, drugačnih produktov, poslovnega modela, krepitev zaupanja strank, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov, večjo sposobnost generiranja kapitala ipd.

Konferenca je bila namenjena:

Članom upravljalnih organov in na splošno managerjem, ki v prvi liniji obrambe nosite odgovornost za poslovanje vaše organizacije, vključno s skladnostjo in etiko upravljanja, odločanja ter splošnega delovanja podjetja, vaših zaposlenih in zunanjih izvajalcev. S poznavanjem obstoječih in vzhajajočih trendov ter dobrih praks na tem področju lahko ne le ubranite svoje podjetje pred izgubami, zaradi krepitev skladnosti in etike, temveč tudi krepite svojo konkurenčnost.

Regulatorjem in drugim nadzornim organom, ki nadzorujete podjetja in njihovo zakonito delovanje, presojate o njihovi odgovornost v primeru kršitev ter s svojim delovanjem gradite zunanje okolje, ki pomembno vpliva na razvoj učinkovitih programov skladnosti in etike znotraj organizacij. 

Strokovnjakom za skladnost poslovanja, ki v organizacijah vzpostavljate in vodite program skladnosti poslovanja ter svetujete organom upravljanja in nadzora ter preostalemu managementu glede obstoječih in perečih zadev s področja tveganj za skladnost poslovanja.

Strokovnjakom s področja notranje revizije, ki s strokovnjaki za skladnost sodelujete, pa tudi nadzirate funkcijo za skladnost poslovanja.

Strokovnjakom s področja družbene odgovornosti, s katerimi so vprašanja skladnosti in etike poslovanja tesno povezana in prepletena.

Pravnikom in odvetnikom ter drugim zainteresiranim strokovnjakom, ki ste tako ali drugače deležniki ali svetovalci v sistemu upravljanja organizacijske skladnosti in etike.

Sponzorji konference:

Partnerji konference: